KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "OBELĖLĖ

  

 

 

STRUKTŪRA

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

VEIKLA

veiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

PASLAUGOS

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka        

 

     

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

                                                          

 
 

Logopedė darželyje dirba su specialiųjų poreikių vaikais:*

 • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
 • teikia pagalbą, vaikams, turintiems komunikacijos ir pažintinių procesų sutrikimų;
 • padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
 • pasiūlius Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams (PPT), rengia individualias, modifikuotas arba adaptuotas bendrąsias ugdymo programas;
 • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • šviečia lopšelio darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais.

*Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Specialiojo ugdymo komisija (SUK) po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).

 

Kūno kultūros pedagogė

 
 • teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų*;
 • vertina specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus apie vykdomą korekcinį darbą, sveikatos būklės pokyčius, korekcinio darbo rezultatus; k
*tėveliai turi pristatyti gydytojo pažymą ir parašyti prašymą dėl šios pagalbos teikimo

 
 
Muzikos pedagogė
 
 • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
 • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
 • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
 • rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose

                          

      PASLAUGOS TĖVELIAMS:

     logopedė konsultuoja tėvus korekcinio darbo tęstinumo klausimais

    kūno kultūros pedagogė konsultuoja  besidominčius tėvelius vaikų sveikatinimo bei korekcinio darbo      tęstinumo namuose klausimais.

 

 

 

   2015.03.03