KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "OBELĖLĖ

  

 

STRUKTŪRA          

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

 

VEIKLAveiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

 

PASLAUGOS

  

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

 

 

     

      Kauno lopšelis—darželis „Obelėlė“
      Ikimokyklinio ugdymo mokykla
      Savivaldybės biudžetinė įstaiga
     Juridinio asmens kodas: 191641771
      Adresas:  K. Baršausko 76, 51451 Kaunas
      Tel./faks. (8~37) 45 14 27
      El. paštas: darz.obelele@takas.lt


         Lopšelis-darželis "Obelėlė"  pradėjo veikti 1962 m. , tada jis vadinosi lopšelis-darželis Nr. 50. 1994 m. jam buvo suteiktas

         Kauno lopšelio-darželio "Obelėlė" pavadinimas . Nuo  1997 m. įstaiga vykdo savarankišką ūkinę veiklą.

 

             Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 4 grupės:

            "Mažyliai" (1,5-3 m. vaikams) dirba nuo  7.30 iki 18 val.

            " Ąžuoliukiai" (3-4  m. vaikams) dirba nuo  7.30 iki 18 val.

            "Baravykai"(4-5  m. vaikams) dirba nuo  7.30 iki 18 val.

             "Obuoliukai"  (5-6  m. vaikams) dirba nuo  7 iki 19 val.

       

           Įstaigai nuo 1988 m. vadovauja direktorė Vanda Kepežinskienė          

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VIZIJA IR MISIJA

                                                                                                                                Vizija 

     Pasiekti, kad lopšelis-darželis „Obelėlė“ taptų atvira naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atliepianti tėvų lūkesčius, užtikrinanti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų įvairių kompetencijų ugdymo kokybę. Tai institucija kurioje bendruomenės nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo (si) saugioje, jaukioje, patrauklioje aplinkoje. 

Misija

         Bendradarbiaujant su šeima kvalifikuotai ugdyti vaikus (nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus). Vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas brandinti vaikus  mokyklai, padedant ugdytiniams įgyti kompetencijas (socialinės, pažinimo, meninės, kalbos, sveikatos saugojimo), kurios laiduotų sklandų perėjimą iš darželio į mokyklą. Kurti palankias ugdymo(si) aplinkas  ir užtikrinti geras sąlygas  vaikų socializacijai (žmogiškųjų vertybių įsisavinimui), saviraiškai bei sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes skirtingus gebėjimus turintiems vaikams.

       Teikti pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuojant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendrosios paskirties grupėse.